1] Αντικείμενο των Διαγωνισμών: Η GG Productions διοργανώνει τους διαγωνισμούς, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια των Διαγωνισμών, στο δικτυακό τόπο gamesandfoodfestival.gr/contests-terms (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στους Διαγωνισμούς για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο των Διαγωνισμών αυτών.

2] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

3] Τρόπος Συμμετοχής: Προκειμένου οι χρήστες να συμμετάσχουν στους Διαγωνισμούς θα πρέπει να συμπληρώσουν την φόρμα που είναι αναρτημένη στην σελίδα gamesandfoodfestival.gr/contests-terms, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης των Διαγωνισμών έως και τη λήξη του. Για τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς δεν απαιτείται αγορά προϊόντος.

4] Δώρα: Τα δώρα του κάθε Διαγωνισμού αναφέρονται στην ανακοίνωση του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ήθελε ανακύψει αναφορικά με το Δώρο.

5] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών: Ο νικητής κάθε Διαγωνισμού θα ανακηρυχτεί μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ανακοίνωση του.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου εντός των ως άνω χρονικών ορίων, η άκυρη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής των Διαγωνισμών δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο ατό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου, το οποίο περιέρχεται στον επόμενο επιλαχόντα κατά τη σειρά ανάδειξής του στους Διαγωνισμούς. Δικαίωμα συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων των Διαγωνισμών, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της Διοργανώτριας Εταιρείας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης των Διαγωνισμών μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης των Διαγωνισμών και (γ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6] Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση τους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τους διαγωνισμούς. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στους Διαγωνισμούς, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή τα κρατούντα χρηστά ήθη. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το σχετικό σχόλιο ή φωτογραφία με αντίστοιχη ενημέρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας των Διαγωνισμών κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.

7] Οι νικητές θα ενημερωθούν με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στο τηλέφωνο που έχουν.

8] Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

9] Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο των Διαγωνισμών επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές των Διαγωνισμών. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην σελίδα gamesandfoodfestival.gr/contests-terms με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή των Διαγωνισμών ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

10] Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς αποτελεί ρητή εκ μέρους του συμμετέχοντα συγκατάθεση κατά την έννοια του νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας των Διαγωνισμών, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τους διαγωνισμούς και τα προϊόντα της Διοργανώτριας Εταιρείας. Ο συμμετέχων στους Διαγωνισμούς έχει το δικαίωμα ανακλήσεως της συγκαταθέσεώς του καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των στοιχείων του.

11] Σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, η διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

12] Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση των Διαγωνισμών η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα των δώρων των Διαγωνισμών ή / και για τυχόν βλάβη – ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά.

13] Οι συμμετέχοντες στους Διαγωνισμούς παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή των Διαγωνισμών ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης, η οποία πάντως συγκατάθεση υπόκειται σε ανάκληση. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τους διαγωνισμούς για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στους διαγωνισμούς παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, δικαιουμένου πάντως κάθε νικητή/νικήτριας να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων που τον/την αφορούν μετά εξάμηνο από την λήξη των Διαγωνισμών.

14] Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.